List of competitors

Bavaria 41S

Crew City Yacht
1 Hristo Shterev Sofia WindesEile
2 Andrey Mukhovoz Myticshy  Artemis
3 Alexandr Markarov  Krasogorsk Neo Star III
4 Daniil Rabinovich  Sankt-Peterburg  Kraljevna
5  Alexey Raevsky / Mikhail Gobelkov  Novosibirsk Victorija
6  Igor Shevchuk  Rovtov-on-Don Viviane II
7 Kirill Sakhartsev Moscow Albatros
8 Dmitry Pototsky Kiev Ciao
9 Igor Ginsburg Sankt-Peterburg Avalon
10 Pavel Levchenko Ljubertsy Alinghi
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20