List of competitors

Division A: Bavaria 41S

Crew City
1 Hristo Shterev Sofia
2 Andrey Mukhovoz Myticshy 
3 Alexandr Markarov  Krasogorsk
4 Daniil Rabinovich  Sankt-Peterburg 
5  Alexey Raevsky / Mikhail Gobelkov  Novosibirsk
6  Igor Shevchuk  Rovtov-on-Don
7  Tatiana Danchenko Moscow
8 Dmitry Pototsky Kiev
9 Boris Lysenko Moscow
10 Igor Ginsburg Sankt-Peterburg
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20