List of competitors

Division A: Bavaria 41S

Crew City
1 Alexandr Dolinin Odintsovo
2 Alexandr Alexandrov Moscow
3 Hristo Shterev Sofia
4  Andrey Mukhovoz Myticshy 
5 Alexandr Krukov / Sergey Borodinov  Irkutsk
6 Alexandr Markarov  Krasogorsk
7 Daniil Rabinovich  Sankt-Peterburg 
8  Alexey Raevsky / Mikhail Gobelkov  Novosibirsk
9  Igor Shevchuk  Rovtov-on-Don
10  Tatiana Danchenko Moscow
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20